Versie 2021

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HOVENIERSBEDRIJF AKKRUM

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten ter zake de leveringen van goederen en diensten door Hoveniersbedrijf Akkrum, hierna te noemen; “Gebruiker”, aan een wederpartij, hierna te noemen; “Opdrachtgever”, gezamenlijk te noemen; “Partijen”.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Gebruiker zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. Een specifieke bepaling in een overeenkomst prevaleert boven een bepaling in onderhavige voorwaarden.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden worden ingeschakeld.

 

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen, prijzen en (uitvoering van-) overeenkomsten

 1. Alle offertes van Gebruiker zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd, leverbaarheid en oplevertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien de opdracht schriftelijk is bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering is gegeven.
 3. Een getoond monster of model wordt vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, zonder dat Opdrachtgever daaraan rechten kan ontlenen.
 4. Tenzij anders overeengekomen zijn lever- en oplevertijden indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op (partiële) ontbinding of schadevergoeding.
 5. De prijzen in offertes zijn inclusief btw, heffingen van overheidswege, verzend- vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 6. Gebruiker is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
 7. Overschrijding van een overeengekomen lever- of oplevertijd vanwege door Opdrachtgever verzochte wijzigingen, kunnen niet aan Gebruiker worden tegengeworpen en geven geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 8. Gebruiker heeft het recht en naar eigen inzicht (bepaalde) werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 9. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens aan Gebruiker, bij gebreke waarvan Gebruiker het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Opdrachtgever zal Gebruiker steeds de gelegenheid geven om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren, een onbelemmerde toegang tot het betreffende perceel te verlenen en desgevraagd water en/of elektriciteit leveren.
 11. Indien de werkzaamheden van Gebruiker ten gevolge van onvoorziene obstakels in en/of boven de grond worden vertraagd, zullen de hieruit voortvloeiende meer-werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.
 12. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten en/of verpakkingsmateriaal.
 13. Gebruiker kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan Gebruiker laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Prijswijzigingen geeft geen der Partijen het recht op schadeloosstelling uit welke hoofde dan ook.
 14. Reeds uitgevoerd werk zal in het geval van (rechtmatige) ontbinding van de overeenkomst worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 15. Aanpassingen in de opdracht door Opdrachtgever die leiden tot extra kosten, zoals meerwerk en extra kosten voor benodigde materialen en producten, komen zonder beperking en te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.
 16. Gebruiker is gerechtigd een verzoek tot (tussentijdse) wijziging van de opdracht of overeenkomst te weigeren, zonder dat dit leidt tot wanprestatie harerzijds of tot het recht van Opdrachtgever de overeenkomst te ontbinden, of een schadevergoeding van Gebruiker te vorderen.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden en overige condities

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op een door Gebruiker aangegeven wijze. Deze termijn is te beschouwen als fatale termijn.
 2. De Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Gebruiker hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet Opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke is met de tijdige betaling is zij een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grote van 15% excl. btw van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 250,00 excl. btw. In het geval Opdrachtgever een consument is, een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Bij niet tijdige betaling mag Gebruiker de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.
 6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 4 Levering en afname en risico-overgang

 1. Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever.
 2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt (af)levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken aan het door Opdrachtgever opgegeven adres.
 3. Bij weigering van het geleverde door Opdrachtgever, behoudt Gebruiker zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten, waaronder de kosten van opslag en vervoer, door te berekenen aan Opdrachtgever.
 4. Vanaf het moment van (af)levering, daaronder begrepen lid 3, is het geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Daaronder begrepen het risico van verlies, diefstal en beschadiging.

 

Artikel 5 Annulering

 1. Indien Opdrachtgever een opdracht inzake het uitvoeren van werkzaamheden door Gebruiker wenst te annuleren, dient deze annulering schriftelijk te worden verricht. Bij annulering van de opdracht tot vier (4) weken voor de overeengekomen aanvangsdatum zal 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht van de totale waarde van de opdracht. Bij annulering tussen vier (4) weken en tot één (1) week voor de overeengekomen aanvangsdatum is 75% van de totale waarde van de opdracht verschuldigd. Indien minder dan zeven (7) werkdagen voorafgaande aan de overeengekomen aanvangsdatum is geannuleerd, is Opdrachtgever 100% van de totale waarde van de opdracht verschuldigd. In alle gevallen is Opdrachtgever gehouden de reeds door Gebruiker bestelde materialen volledig te betalen.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Gebruiker geleverde zaken, zowel dood als levend materiaal, alsmede ontwerpen, schetsen, tekeningen etc., gaat pas over op Opdrachtgever nadat deze alle vorderingen van Gebruiker uit hoofde van de overeenkomst, daaronder begrepen vorderingen ter zake het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Gebruiker daarvan direct op de hoogte te stellen.
 3. Voor het geval Gebruiker de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 4. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
 5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met lid 2, 3 en 4 van dit artikel verbeurt zij een direct opeisbare boete gelijk aan de gefactureerde waarde van de betrokken producten.

 

Artikel 7 Oplevering, reclames/klachten en gebreken

 1. Na afloop van de uitvoering van de werkzaamheden wordt het werk door Gebruiker aan Opdrachtgever opgeleverd. Deze oplevering geschiedt middels een gezamenlijke inspectie van het uitgevoerde werk, tijdens welke inspectie eventuele klachten en/of tekortkomingen ten aanzien van het werk, voor zover zichtbaar, direct aan Gebruiker dienen te worden gemeld.
 2. Het werk heeft eveneens als opgeleverd te gelden wanneer Opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd alsook wanneer Gebruiker aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard dan wel uiterlijk veertien (14) dagen zijn verstreken nadat Gebruiker schriftelijk of elektronisch aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij Opdrachtgever binnen die periode het werk schriftelijk en gemotiveerd afkeurt.
 3. Zichtbare gebreken, dan wel tekortkomingen die tijdens de oplevering niet worden gemeld door Opdrachtgever, behoeven door Gebruiker niet te worden hersteld, tenzij die gebreken c.q. tekortkomingen binnen uiterlijk tien (10) werkdagen na datum oplevering schriftelijk aan Gebruiker zijn medegedeeld en naar het redelijke oordeel van Gebruiker genoegzaam is aangetoond dat het uitgevoerde werk/geleverde product gebreken vertoont en dit aan hem toe te rekenen is.
 4. Klachten over diensten of producten dienen te allen tijde zo volledig en duidelijk mogelijk te worden omschreven, bij gebreke waarvan Gebruiker gerechtigd is deze niet te behandelen.
 5. De Opdrachtgever is gehouden een klacht over niet zichtbare gebreken binnen twee (2) maanden nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt schriftelijk te melden bij Gebruiker.
 6. Het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling, herstel, vervanging of schadevergoeding en elk ander beroep op een gebrek in de prestatie vervalt, indien gebreken niet binnen de gestelde termijn(en) zijn gemeld.
 7. Indien een onderdeel van het werk niet tegelijk met het gereedkomen van het werk (op)geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door Opdrachtgever van een tussen hem en Gebruiker overeen te komen redelijk bedrag.
 8. Gebruiker is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, indien Opdrachtgever op het moment van het indienen van de reclame aan al haar verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever heeft voldaan.
 9. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, noch ontstaat hieruit enig recht op verrekening.
 10. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht, zoals bijvoorbeeld omschreven in artikel 8 lid 6, na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen.

 

Artikel 8 Garantie

 1. Gebruiker staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen overeenkomstig de omschrijving in de offerte alsook staat Gebruiker met in achtneming van de navolgende leden er voor in dat het werk en door hem geleverde materialen die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. Gebruiker staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, niet zijnde bollen, en mits de verzorging aan hem is opgedragen. Tenzij sprake is van aan de Gebruiker niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot, overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.
 3. Bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht vergoedt Gebruiker de uitval, binnen een jaar na aanplant, van levende materialen, niet zijnde bollen, tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
 4. De garantie op geleverd straatwerk en overig niet levend materiaal bedraagt, met inachtneming van de navolgende leden, ten hoogste één (1) jaar gerekend vanaf de dag van oplevering.
 5. Opdrachtgever heeft geen garantie op dode en levende producten/materialen die op zijn uitdrukkelijk verzoek en tegen het advies van Gebruiker in, bij de uitvoering van de opdracht/werkzaamheden zijn geleverd, gebruikt en /of verwerkt.
 6. De garantie op geleverde groenvoorzieningen komt te vervallen wanneer de Opdrachtgever niet de normale zorg die van hem/haar verwacht mag worden, heeft betracht, waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen het te allen tijde voldoende vochtig houden van de ondergrond en het verwijderen van groei belemmerende omstandigheden.
 7. Op producten en materialen, welke door Opdrachtgever rechtstreeks van derden zijn betrokken en op zijn verzoek zijn toegepast door Gebruiker, wordt nimmer garantie gegeven.
 8. Garantie op door de Opdrachtgever zelfstandig uitgekozen en gewenste materialen welke door Gebruiker worden geleverd reikt nooit verder dan de daarop gegeven fabrieksgarantie.
 9. Geen garantie bestaat voor gebreken ontstaan door normale slijtage, fysieke eigenschappen, natuurlijke werking van materialen/natuurproducten, van buiten komende oorzaken, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na veranderingen door Opdrachtgever of derden.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Met betrekking tot de door Gebruiker geleverde producten en diensten en met inachtneming van de navolgende leden, is haar aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor gebreken beperkt tot hetgeen in deze overeenkomst onder art. 8 is opgenomen.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde. Noch is hij aansprakelijk voor schade die haar oorzaak vindt in een gebrek in, aan of op de (bewerkte) bodem/grond.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor geringe kleurverschillen in (beton/hout)materialen en geringe afwijkingen in maatvoering noch voor kalkuitbloei in (sier)bestrating.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van afwerking van een product (producteigenschap) en geen gebrek van het product zelf betreft.
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
 6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn toe te rekenen aan het handelen of nalaten van Opdrachtgever.
 7. Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betrokken product(en)/dienst(en) dan wel tot het bedrag dat in het betreffende geval mogelijk onder de aansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker wordt uitbetaald/gedekt.
 8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie noch voor aanspraken van derden.
 10. De voorgaande beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker.

 

Artikel 10 Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker van alle aanspraken van derden ingeval Gebruiker in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden, met door Opdrachtgever verstrekte materialen of door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, inbreuk maakt op rechten van derden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker van alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid zijdens Gebruiker.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.
 2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Zowel Gebruiker als Opdrachtgever zijn gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten.
 4. Indien de overmachtsperiode langer duurt dan drie (3) maanden zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden en zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
 5. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 6. Slechte of minder gunstige weersomstandigheden zullen door Partijen worden beschouwd als overmacht. Indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken, is het Gebruiker toegestaan om de werkzaamheden, al dan niet gedeeltelijk, op een later tijdstip uit te voeren.
 7. Een overmachtsituatie geeft Opdrachtgever, behoudens lid 4, nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden en nimmer het recht op enige vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. Na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; c. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden; d. Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker de overeenkomst op grond van het vorenstaande ontbindt of opschort, is Gebruiker nimmer gehouden tot het betalen van kosten of schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
 4. Indien de ontbinding of opschorting is toe te rekenen aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Gebruiker geleden schade.
 5. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van deze overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Gebruiker aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden op verzoek van Gebruiker deze binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt heeft Gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 Geheimhouding en intellectueel eigendomsrecht

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Milieu

 1. In geval van afval- en/of reststoffen materiaal welke verontreinigd is en/of waarvoor geen schoongrondverklaring zou kunnen worden afgegeven, dan wel van bijzondere aard is, waardoor extra kosten ontstaan voor het verwijderen van deze afval- en/of reststoffen op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze, komen alle kosten, samenhangende met de verwijdering van voornoemd materiaal, geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 Toepasselijk recht, bevoegde rechter en verjarings- en vervaltermijn

 1. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, bedraagt één jaar.
 2. Opdrachtgever dient binnen een jaar na de ontdekking van een verborgen gebrek een rechtsvordering in te stellen op sanctie van verlies van het vorderingsrecht.
 3. Op deze algemene voorwaarden en alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing
 4. Alle geschillen voortvloeiende uit tussen Partijen gesloten overeenkomst(en), en/of samenhangende met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.